Hoogtepunten - Kasteel Wilkinghege

Privacybeleid

Verwerking van persoonsgegevens

Verantwoordelijk

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is

Restaurant Hotel
KASTEEL VAN WILKINGHEGE

Eigenaar: Rembert Winnecken e.K.
Steinfurter Strasse 374
D-48159 Münster

Telefoon: +49 (0) 251 / 144270
E-mail: [email protected]

 

 

Algemene informatie

 

 

Verstrekking van gegevens

 

In de regel is er geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken om onze website te gebruiken. Voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst of de gebruiker verplicht is persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij de gebruiker in deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte stellen van deze omstandigheid en van de gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens.

 

Doorgifte van gegevens aan derde landen

 

Wij kunnen gebruik maken van dienstverleners en derde partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. De doorgifte van persoonsgegevens naar dergelijke derde landen is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR) of wij hebben passende waarborgen voor de gegevensbescherming geboden (art. 46 GDPR). Voor zover er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat voor de doorgifte van gegevens aan een derde land, verwijzen wij daar in deze gegevensbeschermingsverklaring naar. In alle andere opzichten kunnen gebruikers een exemplaar van de passende waarborgen, indien niet reeds opgenomen in de privacyverklaringen van de dienstverleners of derden, van ons verkrijgen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Indien wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zullen wij u in deze privacyverklaring informeren over deze omstandigheid, de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking. Anders vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

 

Verwerking voor andere doeleinden

 

In beginsel worden gegevens alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Indien zij bij wijze van uitzondering verder moeten worden verwerkt voor andere doeleinden, zullen wij u voorafgaand aan deze verdere verwerking op de hoogte stellen van deze andere doeleinden en u alle andere relevante informatie verstrekken (art. 13, lid 3, DSGVO).

 

Website hosting

 

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, zendt de browser van de gebruiker verschillende gegevens door. Voor de duur van het bezoek aan de website worden de volgende gegevens verwerkt en opgeslagen in logbestanden, ook na het beëindigen van de verbinding:

  • Gebruikt browsertype en -versie
  • Besturingssysteem
  • Geraadpleegde pagina’s en bestanden
  • Verzonden datavolume
  • Datum en tijd van de opvraging
  • Aanbieder van de gebruiker
  • IP-adres in geanonimiseerde vorm
  • Referrer URL

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de website aan de gebruiker te kunnen leveren en om de website te optimaliseren voor zijn eindapparaat. De opslag in logbestanden dient om de veiligheid van onze website te verbeteren (bijv. bescherming tegen DDOS-aanvallen).

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is het aanbieden van de website en het verbeteren van de veiligheid van de website. Logbestanden worden na 30 dagen automatisch gewist.

 

Cookies, trackingpixels en mobiele identificatiemiddelen

 

Op onze website gebruiken wij technologieën om het gebruikte eindapparaat te herkennen. Dit kunnen cookies, trackingpixels en/of mobiele identificatoren zijn.

De herkenning van een eindapparaat kan in principe voor verschillende doeleinden geschieden. Het kan nodig zijn om functies van onze website aan te bieden, bijvoorbeeld om een winkelwagentje ter beschikking te stellen. Bovendien kunnen de bovengenoemde technologieën worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op de site te volgen, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. In dit privacybeleid beschrijven wij afzonderlijk welke technologieën wij in detail gebruiken en voor welke doeleinden.

Voor een beter begrip leggen wij hieronder in algemene termen uit hoe cookies, trackingpixels en mobiele identificatoren werken:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde informatie bevatten en worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. In de meeste gevallen gaat het om een identificatienummer dat aan een eindapparaat wordt toegekend (cookie ID).
Een tracking pixel is een transparant grafisch bestand dat op een pagina wordt geplaatst en de analyse van logbestanden mogelijk maakt.
Een mobiele identifier is een uniek nummer (mobiele ID) dat op een mobiel apparaat is opgeslagen en door een website kan worden gelezen.

Cookies kunnen noodzakelijk zijn om onze website goed te laten functioneren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van dergelijke cookies is Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is om de functies van onze website te verschaffen.

Wij gebruiken cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van onze website, om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken of om het gebruik van onze website te kunnen volgen. De rechtsgrondslag is hier afhankelijk van de vraag of de toestemming van de gebruiker moet worden verkregen of dat wij ons kunnen beroepen op een rechtmatig belang. De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken, onder meer door de instellingen in zijn browser te wijzigen.

De gebruiker kan de verwerking van gegevens met behulp van cookies verhinderen en er bezwaar tegen maken door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In geval van bezwaar is het mogelijk dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn. In deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekken wij afzonderlijke informatie over andere mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door cookies. Waar nodig geven wij links waarmee bezwaar kan worden aangetekend. Deze zijn gelabeld met “Opt-Out”.

Om toestemming van onze gebruikers te krijgen en te beheren, gebruiken wij de cookie van Borlab. Het is een plugin voor WordPress die geen persoonlijke gegevens doorgeeft aan een derde partij. Via de volgende link kunt u de instellingen voor het opslaan van cookies op onze site wijzigen: Cookie-instellingen wijzigen

 

Neem contact op met

 

In geval van contact verwerken wij de gegevens, de datum en het tijdstip van de gebruiker met het oog op de verwerking van de aanvraag, met inbegrip van eventuele vragen.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is te kunnen reageren op de verzoeken van onze gebruikers. De aanvullende rechtsgrondslag is artikel 6, lid 6. 1 UAbs. 1 letter b) DSGVO indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De gegevens worden gewist zodra aan het verzoek, met inbegrip van eventuele vragen, is voldaan. Wij controleren met regelmatige tussenpozen, maar ten minste om de twee jaar, of de gegevens die zijn verzameld in verband met het opnemen van contact met ons, moeten worden gewist.

 

Nieuwsbrief

 

Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich op onze site aan te melden voor nieuwsbrieven. Wij verwerken de tijdens de registratie ingevoerde gegevens om een bevestigingse-mail naar het e-mailadres van de gebruiker te sturen. Na bevestiging verwerken wij de gegevens om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Met het oog op personalisering kunnen wij ook de naam van de gebruiker verwerken, indien de gebruiker die heeft verstrekt.

Bij de registratie worden de datum en de tijd, alsmede het IP-adres van de gebruiker opgeslagen om een invoer te kunnen bewijzen. Wij blijven deze gegevens ook na de uitschrijving voor controledoeleinden verwerken en verwijderen ze na drie jaar aan het eind van het jaar.

Om onze inhoud te verbeteren, meten wij hoe succesvol onze nieuwsbrieven zijn, bijvoorbeeld hoe vaak ze door gebruikers worden geopend en op welke links wordt geklikt. Daartoe bevatten de e-mails een trackingpixel. Wij volgen de activiteiten van individuele gebruikers niet.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig Art. 6 para. 1 UAbs. 1 letter a) DSGVO. Zo niet, dan wordt de verwerking verricht overeenkomstig Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Legitieme belangen van onze kant zijn het verzenden van nieuwsbrieven, het gepersonaliseerd aanspreken van de gebruiker en het bewijs dat de gebruiker zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven.

CleverReach

Wij gebruiken Cleverreach om nieuwsbrieven te versturen. Provider: CleverReach GmbH & Co KG, CRASH Gebouw, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede.

CleverReach Privacybeleid

 

Sollicitaties

 

Wanneer gebruikers solliciteren naar een baan, verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Naast de door de gebruiker verstrekte gegevens verwerken wij ook andere gegevens die in de loop van de sollicitatieprocedure (bv. tijdens een sollicitatiegesprek) worden verzameld. Indien wij gegevens opnemen in een kandidatenpool, zal dit alleen gebeuren op basis van de voorafgaande toestemming van de gebruiker. In dat geval worden de gegevens verwerkt tot na de afronding van de sollicitatieprocedure, zodat contact kan worden opgenomen in geval van een passende vacature.

Gegevens van aanvragers worden drie maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist. In geval van opneming in een kandidatenpool worden de gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij de gegeven toestemming vooraf wordt ingetrokken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 UAbs. 1 letter b) DSGVO. In het geval van toestemming voor opname in een kandidatenpool is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 UAbs. 1 lit. a) GDPR. Na afloop van de aanvraagprocedure wordt de verwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is de verdediging tegen mogelijke vorderingen op grond van de Algemene wet gelijke behandeling.

 

Andere diensten van derden

 

Google Analytics

 

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Provider: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Om de activiteiten van de gebruiker op de website te kunnen volgen, wordt een cookie geplaatst op het eindapparaat. Wij gebruiken Google Analytics met de extensie IP anonimiseren. Het IP-adres van de gebruiker wordt automatisch ingekort voordat het naar servers in de VS wordt verzonden. Zo worden onder meer de geografische locatie bij benadering, het eindapparaat, de schermresolutie, de browser en de bezochte pagina’s, met inbegrip van de duur van het verblijf, geëvalueerd.

Voor zover wij de toestemming van de gebruiker verkrijgen, geschiedt de verwerking van gegevens op basis van de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 UAbs. 1 letter a) DSGVO. Voor het overige is zij gebaseerd op artikel 6, lid. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is de optimalisering van onze website, de verbetering van onze aanbiedingen en online marketing.

De door Google Analytics verzamelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist.

Opt-Out
Privacybeleid van Google Analytics

 

Door Google gehoste bibliotheken

 

Om de snelheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van Google Hosted Libraries. Provider: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Om een verbinding met de server van Google tot stand te brengen, is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker aan Google door te geven. Google Hosted Libraries plaatst alleen cookies die nodig zijn om de veiligheid te garanderen en misbruik te voorkomen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 6. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Een gerechtvaardigd belang van onze kant is het verkorten van de laadtijd van onze website.

Privacybeleid voor door Google gehoste bibliotheken

 

Cloudflare

 

Wij gebruiken het content delivery network (CDN) Cloudflare CDN. Provider: Cloudflare Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107.

Inhoud wordt geladen van servers van het CDN. Om een verbinding tot stand te brengen, is het technisch noodzakelijk het IP-adres van de gebruiker door te geven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is de snelheid en beschikbaarheid van onze website te verbeteren.

Privacybeleid van Cloudflare

 

Google reCAPTCHA

 

Om de veiligheid en beschikbaarheid van onze website te verhogen, gebruiken wij de dienst reCAPTCHA. Provider: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Met query’s willen we ervoor zorgen dat acties op onze site niet door bots worden getriggerd. Daartoe is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker aan Google door te geven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is de beveiliging van de website en de bescherming tegen spam en misbruik.

Privacybeleid van reCAPTCHA

 

Google Tag Manager

 

Wij gebruiken Google Tag Manager om onze website tags te beheren. Provider: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De Tag Manager is een cookieloos domein dat tags van verschillende providers triggert, die op hun beurt gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Om tags te kunnen activeren, is het technisch noodzakelijk het IP-adres van de gebruiker aan Google door te geven.

Het gebruik van de Google Tag Manager vindt plaats op de wettelijke basis van Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is het vergemakkelijken van het beheer van diensten van derden die wij gebruiken.

Google Tag Manager Privacybeleid

 

Google lettertypen

 

Wij gebruiken Google Fonts op onze website. Provider: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Lettertypen worden geladen vanaf de Google-server. Om een verbinding met de server tot stand te brengen, is het technisch noodzakelijk het IP-adres van de gebruiker door te geven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 6. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons rechtmatig belang ligt in de verkorting van de laadtijd en een uniforme presentatie op verschillende eindtoestellen.

Privacybeleid van Google Fonts

 

Profielen in sociale netwerken

 

Wij zijn aanwezig op een of meer sociale netwerken. Specifiek, zijn deze: Facebook of Instagram. Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij persoonsgegevens zoals hierboven beschreven onder Contact.

Aanbieders van sociale netwerken verwerken gegevens in overeenstemming met hun beleid inzake gegevensbescherming, dat hier kan worden geraadpleegd:

Indien een gebruiker is ingelogd met zijn of haar account, kunnen de activiteiten op ons profiel in het desbetreffende sociale netwerk aan hem of haar worden toegewezen. Dit kan gebeuren op verschillende apparaten en, indien nodig, zonder in te loggen, bijvoorbeeld met cookies of mobiele identifiers. De aanbieders van sociale netwerken gebruiken de verzamelde gegevens om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen, die zij met name kunnen gebruiken om gepersonaliseerde reclame uit te voeren.

 

Rechten van de betrokkenen

 

Indien de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt, is hij of zij een betrokkene in de zin van de GDPR. De betrokkenen hebben de volgende rechten:

Recht van toegang: de betrokkene heeft het recht te vernemen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht kosteloos informatie en een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht te verzoeken dat onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens onverwijld worden gecorrigeerd.

Recht op wissing: de betrokkene heeft het recht te verzoeken om onmiddellijke wissing van de hem betreffende persoonsgegevens overeenkomstig de wet.

Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om een overdracht aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken.

Recht van bezwaar: De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 2, van de gegevensbeschermingswet. 1 UAbs. 1 lit. (e) of f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.

Herroepingsrecht: De betrokkene heeft het recht zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken.

Recht om te klagen: De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Status van de verklaring gegevensbescherming: 27 januari 2022

Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van de Einfach Abmahnsicher generator.
opgesteld in samenwerking met PRIGGE Recht.